ETAP 1 – ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

W ramach tej fazy analizujemy z Inwestorem założenia funkcjonalne, sprawdzamy uwarunkowania lokalizacyjne i prawne – tworzymy mapę ryzyk i pokazujemy sposoby ich ograniczania. Proponujemy harmonogram działań, uzyskiwania decyzji, opinii i pozwoleń, określamy i weryfikujemy budżet. Kluczowym elementem jest odpowiedź na pytanie czy analizowaną inwestycje da się wykonać w zakładanym budżecie i terminie. Częścią tej fazy jest inwentaryzacja funkcjonalna, opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora oraz pomiarów w terenie, która polega na przygotowaniu uproszczonych rzutów obrazujących stan istniejący obiektu. Dokument ten doskonale obrazuje problemy funkcjonalne takie jak przemieszanie działów lub złe skomunikowanie ale także rozwiązania, które działają poprawnie i nie należy w nie ingerować.

ETAP 2 – MASTERPLAN

Konsultacje z Inwestorem a także wnioski i założenia etapu I oraz doświadczenie zespołu projektowego będą podstawą do stworzenia tzw. Masterplanu, czyli ustalenia programu projektowanego budynku. Masterplan jest prezentacją graficzną przestrzennego układu funkcjonalnego. Pokazuje rozlokowanie poszczególnych działów w budynku i ich wzajemne relacje na planie ogólnym. Opracowanie to, uzgodnione i potwierdzone z Inwestorem stanie się podstawą do stworzenia szczegółowych projektów architektonicznych a później projektów wielobranżowych.

ETAP 3 – PROJEKT KONCEPCYJNY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora Masterplanu powstaje dokładny projekt koncepcyjny zawierający elementy technologii medycznej. Już na tym etapie przeprowadzamy konsultacje z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i Ppoż. Projekt koncepcyjny zawiera komplet rozrysowanych rzutów kondygnacji z pokazaniem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni użytkowej. Dodatkowo prezentowana jest trójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektu. Na podstawie takiego opracowania Inwestor może pozyskiwać fundusze, tworzyć kosztorysy i planować realizację inwestycji. Jest to mapa drogowa pozwalająca prowadzić pracę etapami ale zgodnie z docelowym projektem co pozwala ograniczyć zmiany.

ETAP 4 – PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie niezbędnę opracowania technologicznie, uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach tej fazy Inwestor może liczyć na pełne wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oferujemy również pomoc w zakresie prowadzenia wszystkich procedur administracyjnych – np. w uzyskaniu warunków zabudowy.

ETAP 5 – PROJEKTY WYKONAWCZE

W ramach tej fazy powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy. Opracowanie to zawiera wszystkie niezbędne wykonawcze projekty instalacyjne, inżynieryjne, gazów medycznych oraz detale materiałowo-konstrukcyjne. W projektach szpitali oraz innych projektach medycznych zawarta jest szczegółowa technologia medyczna. Na podstawie projektu wykonawczego powstają dokładne opracowania kosztorysowe. Dodatkowo projekt wykonawczy zawiera aranżację wnętrz. Projekty pozwalają na dokładne kontrolowanie procesu budowy i budżetu zapewniając szybką realizację inwestycji.